Placeholder

5. Sophia Loren

2800 Ft

mozz., tomato, eggplant, pesto, buffalo mozzarella

Extra toppings

2800 Ft

Category: